داروسازی ویتان فارمد

نام پروژه: انبار و سالن تولید داروسازی ویتان فارمد
کارفرما:شرکت داروسازی ویتان فارمد
تناژ: 1200 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: شهرک صنعتی نظر آباد

50 Spacer vitan farmed 0
     

 

vitan 2 vitan 3 vitan 1


 

  50 Spacer